Zorg & Daad

Zorg en Daad

Menu

Klachtenprocedure en AVG

Klachten procedure

Als cliënt van een zorgaanbieder die is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg, heeft u het recht om een klacht in te dienen volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Deze regeling waarborgt een laagdrempelige afhandeling van klachten en bevordert openheid binnen de zorg.

Stappen bij het indienen van een klacht:

 1. Bespreek uw onvrede eerst met de zorgaanbieder.
 2. Indien geen oplossing wordt bereikt, kunnen zowel u als de zorgaanbieder contact opnemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl of het klachtenformulier op www.klachtenportaalzorg.nl invullen.

Spelregels bij onvrede of een klacht:

 • Informeer eerst de zorgaanbieder over uw onvrede.
 • Zowel de zorgaanbieder als de cliënt kunnen ondersteuning vragen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg.
 • De formele termijn van de klachtenprocedure begint wanneer de klachtenfunctionaris de klacht namens de cliënt kenbaar maakt aan de zorgaanbieder.
 • De zorgaanbieder heeft zes weken om tot een oplossing te komen. Deze termijn kan eenmaal met 4 weken worden verlengd, mits beide partijen hiermee instemmen.
 • Na 6 weken geeft de zorgaanbieder een onderbouwd oordeel over de klacht, inclusief genomen beslissingen en eventuele maatregelen.
 • Indien niet tevreden, kan de klacht worden voorgelegd als geschil aan de onafhankelijke Geschillencommissie KPZ, waarbij griffiekosten van €125,- gelden.

Geschillencommissie KPZ:

 • De geschillencommissie bepaalt de procedure en past hoor en wederhoor toe.
 • Ingediende stukken en het oordeel van de zorgaanbieder wegen mee voor de bindende uitspraak.
 • Klachtenreglement van Klachtenportaal Zorg B.V. en geschillenreglement van de Stichting Geschilleninstantie KPZ bevatten voorwaarden en regels. Privacy van cliënt en zorgaanbieder wordt te allen tijde gewaarborgd.

AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is inderdaad van groot belang binnen de sector van Zorg en Daad, waar het verwerken van persoonsgegevens een essentieel onderdeel is van de dienstverlening. Hier zijn de genoemde punten toegespitst op de specifieke context van Zorg en Daad:

 1. Toestemming:
  In de zorgcontext is het verkrijgen van expliciete toestemming van cliënten of hun wettelijke vertegenwoordigers van cruciaal belang. Het proces van toestemmingsverlening moet zorgvuldig, begrijpelijk en goed gedocumenteerd zijn.
 2. Doelbinding:
  Persoonsgegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor het specifieke doel waarvoor toestemming is verkregen. Bij Zorg en Daad betekent dit dat gegevens alleen mogen worden verwerkt in het kader van het bieden van passende zorg en ondersteuning aan de cliënten.
 3. Dataminimalisatie:
  Zorgorganisaties dienen zich te beperken tot het verzamelen van alleen die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het verlenen van zorg. Het minimaliseren van de hoeveelheid en het type informatie is van groot belang.
 4. Transparantie:
  Transparantie is essentieel in de zorgsector. Cliënten moeten op de hoogte worden gesteld van welke gegevens worden verzameld, hoe deze worden verwerkt en met welk doel, om het vertrouwen in het zorgproces te waarborgen.
 5. Rechten van betrokkenen:
  Cliënten hebben specifieke rechten, zoals het recht op inzage, correctie en verwijdering van hun persoonsgegevens. Zorgorganisaties moeten procedures hebben om snel en effectief op dergelijke verzoeken te reageren.
 6. Datalekken:
  In het geval van datalekken moeten zorgorganisaties onmiddellijk handelen en deze melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en mogelijk ook aan de betrokkenen, als het risico bestaat dat hun rechten en vrijheden worden aangetast.
 7. Privacy by Design en by Default:
  Bij het ontwerpen van systemen en processen moet privacy een integraal onderdeel zijn (Privacy by Design). Standaardinstellingen moeten standaard privacyvriendelijk zijn (Privacy by Default), om onbedoelde inbreuken op de privacy te voorkomen.
 8. Verwerkersovereenkomsten:
  Bij het inschakelen van externe partijen voor gegevensverwerking moeten zorgorganisaties ervoor zorgen dat er solide schriftelijke overeenkomsten zijn, waarin de verwerker wordt verplicht om dezelfde hoge standaarden voor gegevensbescherming te handhaven.
 9. Functionaris voor Gegevensbescherming (FG):
  Het aanstellen van een Functionaris voor Gegevensbescherming kan verplicht zijn in sommige gevallen. Deze persoon speelt een cruciale rol bij het toezicht houden op de naleving van de AVG binnen de organisatie, wat vooral belangrijk is gezien de gevoelige aard van gezondheidsgegevens.