Zorg & Daad

Zorg en Daad

Menu

Over ons

Over ons

Zorg en Daad is een zorgaanbieder gevestigd in Rotterdam met een specialisatie in de jeugdzorg. We bieden zorg aan jeugdigen met een ontwikkelingsstoornis, psychiatrie en bijkomende (gedrags)problematiek. Ons zorgaanbod bestaat uit ambulante begeleiding, gezinsondersteuning, dagbesteding, diagnostiek- en (dag)behandeling, en schoolloopbaanbegeleiding. Op onze locatie in Rotterdam is het expertisecentrum, wat maakt dat het gehele zorgaanbod onder één dak valt. Één-gezin-één-plan is ons uitgangspunt: in het plan is het mogelijke om verschillende diensten van ons zorgaanbod te combineren om een grondige ondersteuning te bieden- en de jeugdige te stimuleren in een prosociale ontwikkeling en fysieke/mentale gezondheid.

ZORG en DAAD voegt DAAD bij de ZORG!

Ons aanbod

Ambulante begeleiding
Zorg en Daad hanteert een methodische werkwijze om onze cliënten met een ontwikkelingsstoornis, psychiatrische problematiek, en gedragsproblematiek een één-op-één begeleiding te bieden. Zorg en Daad ziet methodisch werken als een cyclisch proces waaronder een aantal stappen moeten worden doorlopen om tot goede zorg te komen: verzamelen van informatie, vaststellen van de ondersteuningsbehoefte, om vervolgens daaruit doelen vast te stellen. Zodra de doelen helder zijn, worden activiteiten gepland en volgens planning uitgevoerd. Dit proces wordt periodiek geëvalueerd en zo nodig wordt het zorg- en ondersteuningsplan bijgesteld. Gedurende deze stappen vindt er overleg plaats met het eigen expertiseteam, de client en diens netwerk. Ieder client heeft zijn eigen unieke ondersteuningsbehoefte en aan de hand daarvan wordt er gekeken wat er moet worden ingezet om de client tot ontplooiing te laten komen. Kortom: we bieden maatwerk. Als de casuïstiek hiertoe aanleiding geeft, kan de ambulante begeleiding ook worden vormgegeven in groepsverband. De begeleiding kan plaatsvinden op onze eigen locatie, bij de cliënt thuis, maar ook in een andere context. Om tot ontwikkeling en welbevinden te komen stelt Zorg en Daad in de ambulante begeleiding centraal dat er aandacht moet zijn voor het vervullen van de universele psychologische basisbehoeftes competenties, autonomie, en relatie (CAR-Model). Om als client je draai te kunnen vinden op school, thuis en in relatie met- en tot anderen, is het van belang om vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor deze leefgebieden. In de begeleiding schenken we aandacht aan deze vaardigheden zodat de cliënt competenter wordt. Vind je het moeilijk om je emoties te reguleren, te budgetteren of is het leggen van contact met anderen juist een ontwikkelpunt voor jou? Samen met je ambulante begeleider werken we aan jouw hulpvraag.

Gezinsondersteuning (jeugdigen)
Een jeugdige is niet los te zien van zijn/haar systeem: een gezinssysteem rondom de jeugdige goed laten functioneren door hen te betrekken en te versterken heeft een veelzijdige positieve invloed -zowel op het gezin als op de jeugdige. Zorg en Daad werkt gezinsgericht en biedt ambulante hulp aan gezinnen, waarin er aandacht wordt besteed aan zaken zoals de dynamiek binnen een gezin, communicatiepatronen, wederzijds beïnvloedende gedragingen, ouder-kindrelatie en opvoedkunde, zodat het gezin weer in haar kracht komt te staan. De gezinscoach maakt een analyse van de dynamiek binnen het gezinssysteem en maakt dit inzichtelijk voor de betrokkenen. Van hieruit worden interventies opgesteld.

Dagbesteding
Op onze locatie in Rotterdam hebben we in samenwerking met de organisatie ‘Rotterdam De Code’ verschillende faciliteiten en bieden we dagbestedingsactiviteiten aan, gericht op ontwikkeling en participatie in de maatschappij. Jeugdigen die aangemeld worden voor de dagbesteding komen in een traject waarin er 4 focusprogramma’s zijn:

 1. Sport
 2. Voeding & Lifestyle
 3. Ambacht skills/werken met je handen
 4. Essentiele lifeskills: lessen burgerschap, rekenen en Nederlands/financiën/sociale vaardigheden/emotieregulatie.

Om deze focusprogramma’s ten uitvoer te leggen werkt Zorg en Daad met gecertificeerde trainers die elk een expertise hebben op één- of meerdere van deze gebieden. Naast de programmaleiders zijn de ambulante begeleiders ook aanwezig om een pedagogisch leefklimaat te waarborgen. Een traject kan in groepsverband worden vormgegeven, maar jeugdigen kunnen ook individuele begeleiding krijgen en profiteren van de dagbestedingsactiviteiten die worden aangeboden. Aan het eind van een traject kan een jeugdige ook een certificaat behalen, en het doel is om jeugdigen vaardigheden aan te leren zodat ze begeleid kunnen worden naar een baan. Met onze samenwerkingspartners wordt de begeleiding naar een baan ook mogelijk gemaakt. Met ons dagbestedingsaanbod en begeleiding naar een baan is zelfredzaamheid, weerbaarheid, fysieke- en mentale gezondheid voor de deelnemer het streven.

Diagnostiek en behandeling
Bij psychiatrische- en gedragsproblematiek kan behandeling nodig zijn om deze problematiek te verminderen. Voor jeugdigen en volwassenen biedt Zorg en Daad daarom diagnostiek en behandeling. Evidence based behandelingen worden geprotocolleerd volgens de kwaliteitsrichtlijnen ingezet om uiteenlopende problematieken te behandelen. Cliënten die meer nodig hebben dan begeleiding kunnen een aanmelding doen voor behandeling. Samen met een psycholoog wordt er na de intake gekeken welk behandelaanbod het beste lijkt te passen. Gedurende jouw behandeling wordt de voortgang van de behandeling met jou en jouw naaste geëvalueerd. Op die momenten wordt er ook samen met jou gekeken of de gestelde doelen worden bereikt en wat er verder aan ondersteuning nodig is om de gewenste ontwikkeling te manifesteren.

Schoolloopbaanbegeleiding (jeugdigen)
Voor jeugdigen die op de basisschool, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs extra ondersteuning nodig hebben, biedt Zorg en Daad individuele schoolbegeleiding aan. De ondersteuning kan zich richten op de sociaalemotionele ontwikkeling van de jeugdige en ook de gedragsmatige- en cognitieve ontwikkeling. De begeleider werkt outreachend en komt op de school van de jeugdige voor observatie, overleg en praktische ondersteuning. Overleg kan plaatsvinden met betrokkenen, zoals de studieloopbaanbegeleider, betrokken leerkracht, schoolpsycholoog- en zorgcoördinator. In samenwerking met de school en de jeugdige wordt gekeken waar de ondersteuningsbehoefte ligt van de jeugdige, om van daaruit planmatig te werken. Het doel van de begeleiding is om te voorkomen dat de jeugdige verder stagneert in zijn studieloopbaan.

Samenwerking

Zowel Zorg en Daad als DeCode-Helpt streven naar het creëren van een omgeving waar jeugdigen met psychosociale noden zich optimaal kunnen ontwikkelen, met als doel zelfredzaamheid te bevorderen, mentale- en fysieke gezondheid te versterken, en maatschappelijke participatie te realiseren.

Kernwaarden

 1. Clientgericht: De belangen en het welzijn de jeugdigen staan centraal in alles wat de organisatie doet.
 2. Kwaliteit: Streven naar hoogwaardige zorg en dienstverlening om de beste resultaten voor jeugdigen te bereiken.
 3. Veiligheid: Zorgen voor een veilige omgeving, zowel fysiek als emotioneel, waarin jeugdigen kunnen groeien en zich ontwikkelen.
 4. Samenwerking: Werken samen met gezinnen, andere zorgverleners, scholen en gemeenschappen om holistische ondersteuning te bieden.
 5. Respect: Het tonen van respect voor de culturele diversiteit, waarden en overtuigingen van de jeugdigen.
 6. Empowerment: Het ondersteunen van jeugdigen om zelfredzaam te worden en controle over hun eigen leven te krijgen.
 7. Integriteit: Handelen met eerlijkheid en ethiek in alle interacties en besluitvorming.
 8. Continu leren en verbeteren: Bereid zijn om voortdurend te leren en de zorgdiensten te verbeteren op basis van feedback en evaluatie.
 9. Toegankelijkheid: Streven naar toegankelijke zorgdiensten voor alle jeugdigen, ongeacht de hulpvraag.
 10. Innovatie: Het zoeken naar nieuwe benaderingen en methoden om de jeugdzorg te verbeteren en betere resultaten te bereiken.
 11. Intercultureel: het vermogen om effectief te communiceren en samen te werken met mensen uit verschillende culturen.

Speerpunten

Effectieve samenwerking tussen Zorg en Daad en instanties met name binnen DeCode-Rotterdam is van essentieel belang voor het optimaliseren van de ondersteuning van cliënten. Door wekelijkse tot maandelijkse terugkoppeling van de voortgang van de ondersteuning wordt een gestructureerd overzicht verkregen. Tijdig schakelen binnen een casus met betrokken instanties is cruciaal, met name bij het afbouwen en afschalen van zorg. Dit niet alleen om de zorg effectief in te zetten, maar ook om waar mogelijk kostenbesparend te opereren. Een helder ondersteuningsplan, met expliciete goedkeuring van de cliënt en eventueel ouders (in het geval van minderjarigen), speelt hierbij een centrale rol. Dit plan biedt niet alleen richtlijnen voor de maatwerkers, maar geeft ook betrokken instanties inzicht in de te volgen koers. De transparantie die ontstaat door deze gestructureerde aanpak bevordert niet alleen de kwaliteit van de zorg maar draagt ook bij aan een doeltreffende afstemming tussen alle partijen, met als uiteindelijk doel het leveren van optimale en kosteneffectieve ondersteuning aan de cliënten.