Zorg & Daad

Zorg en Daad

Menu

Ons aanbod

Ons aanbod

Ambulante begeleiding
Zorg en Daad hanteert een methodische werkwijze om onze cliënten met een ontwikkelingsstoornis, psychiatrische problematiek, en gedragsproblematiek een één-op-één begeleiding te bieden. Zorg en Daad ziet methodisch werken als een cyclisch proces waaronder een aantal stappen moeten worden doorlopen om tot goede zorg te komen: verzamelen van informatie, vaststellen van de ondersteuningsbehoefte, om vervolgens daaruit doelen vast te stellen. Zodra de doelen helder zijn, worden activiteiten gepland en volgens planning uitgevoerd. Dit proces wordt periodiek geëvalueerd en zo nodig wordt het zorg- en ondersteuningsplan bijgesteld. Gedurende deze stappen vindt er overleg plaats met het eigen expertiseteam, de client en diens netwerk. Ieder client heeft zijn eigen unieke ondersteuningsbehoefte en aan de hand daarvan wordt er gekeken wat er moet worden ingezet om de client tot ontplooiing te laten komen. Kortom: we bieden maatwerk. Als de casuïstiek hiertoe aanleiding geeft, kan de ambulante begeleiding ook worden vormgegeven in groepsverband. De begeleiding kan plaatsvinden op onze eigen locatie, bij de cliënt thuis, maar ook in een andere context. Om tot ontwikkeling en welbevinden te komen stelt Zorg en Daad in de ambulante begeleiding centraal dat er aandacht moet zijn voor het vervullen van de universele psychologische basisbehoeftes competentie, autonomie, en relatie (CAR-Model). Om als cliënt je draai te kunnen vinden op school, thuis en in relatie met- en tot anderen, is het van belang om vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor deze leefgebieden. In de begeleiding schenken we aandacht aan deze vaardigheden zodat de cliënt competenter wordt. Vind je het moeilijk om je emoties te reguleren, te budgetteren of is het leggen van contact met anderen juist een ontwikkelpunt voor jou? Samen met je ambulante begeleider werken we aan jouw hulpvraag.

Behandeling
Bij psychiatrische- en gedragsproblematiek kan behandeling nodig zijn om deze problematiek te verminderen. Bij Zorg en Daad worden evidence based behandelingen geprotocolleerd volgens de kwaliteitsrichtlijnen ingezet om uiteenlopende problematieken te behandelen (voor jeugdigen en volwassenen). Cliënten die meer nodig hebben dan begeleiding kunnen een aanmelding doen voor behandeling. Samen met een psycholoog wordt er na de intake gekeken welk behandelaanbod het beste lijkt te passen. Gedurende jouw behandeling wordt de voortgang van de behandeling met jou en jouw naaste geëvalueerd. Op die momenten wordt er ook samen met jou gekeken of de gestelde doelen worden bereikt en wat er verder aan ondersteuning nodig is om de gewenste ontwikkeling te manifesteren.

Gezinsondersteuning (jeugdigen)
Een jeugdige is niet los te zien van zijn/haar systeem: een gezinssysteem rondom de jeugdige goed laten functioneren door hen te betrekken en te versterken heeft een veelzijdige positieve invloed -zowel op het gezin als op de jeugdige. Zorg en Daad werkt gezinsgericht en biedt ambulante hulp aan gezinnen, waarin er aandacht wordt besteed aan zaken zoals de dynamiek binnen een gezin, communicatiepatronen, wederzijds beïnvloedende gedragingen, ouder-kindrelatie en opvoedkunde, zodat het gezin weer in haar kracht komt te staan. De gezinscoach maakt een analyse van de dynamiek binnen het gezinssysteem en maakt dit inzichtelijk voor de betrokkenen. Van hieruit worden interventies opgesteld.

Dagbesteding (jeugdigen en volwassenen)
Op onze locatie in Rotterdam hebben we in samenwerking met de organisatie ‘DeCode-Rotterdam’ verschillende faciliteiten en bieden we dagbestedingsactiviteiten aan, gericht op ontwikkeling en participatie in de maatschappij. Jeugdigen die aangemeld worden voor de dagbesteding komen in een traject waarin er 4 focusprogramma’s zijn:

  1. Sport
  2. Voeding & Lifestyle
  3. Ambacht skills/werken met je handen
  4. Essentiele lifeskills: lessen burgerschap, rekenen en Nederlands/financiën/sociale vaardigheden/emotieregulatie.

Om deze focusprogramma’s ten uitvoer te leggen werkt Zorg en Daad met gecertificeerde trainers die elk een expertise hebben op één- of meerdere van deze gebieden. Naast de programmaleiders zijn de ambulante begeleiders ook aanwezig om een pedagogisch leefklimaat te waarborgen. Een traject kan in groepsverband worden vormgegeven, maar jeugdigen kunnen ook individuele begeleiding krijgen en profiteren van de dagbestedingsactiviteiten die worden aangeboden. Aan het eind van een traject kan een jeugdige ook een certificaat behalen, en het doel is om jeugdigen vaardigheden aan te leren zodat ze begeleid kunnen worden naar een baan. Met onze samenwerkingspartners wordt de begeleiding naar een baan ook mogelijk gemaakt. Met ons dagbestedingsaanbod en begeleiding naar een baan is zelfredzaamheid, weerbaarheid, fysieke- en mentale gezondheid voor de deelnemer het streven.

Schoolloopbaanbegeleiding (jeugdigen)
Voor jeugdigen die op de basisschool, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs extra ondersteuning nodig hebben, biedt Zorg en Daad individuele schoolbegeleiding aan. De ondersteuning kan zich richten op de sociaalemotionele ontwikkeling van de jeugdige en ook de gedragsmatige- en cognitieve ontwikkeling. De begeleider werkt outreachend en komt op de school van de jeugdige voor observatie, overleg en praktische ondersteuning. Overleg kan plaatsvinden met betrokkenen, zoals de studieloopbaanbegeleider, betrokken leerkracht, schoolpsycholoog- en zorgcoördinator. In samenwerking met de school en de jeugdige wordt gekeken waar de ondersteuningsbehoefte ligt van de jeugdige, om van daaruit planmatig te werken. Het doel van de begeleiding is om te voorkomen dat de jeugdige verder stagneert in zijn studieloopbaan.