Zorg & Daad

Zorg en Daad

Menu

Werkwijze

Werkwijze

Onze werkwijze

Zorg en Daad hanteert een methodische werkwijze om jeugdigen- en volwassenen met een ontwikkelingsstoornis, psychiatrische problematiek, en gedragsproblematiek ondersteuning te bieden. Zorg en Daad ziet methodisch werken als een cyclisch proces waaronder een aantal stappen moeten worden doorlopen om tot goede zorg te komen: verzamelen van informatie omtrent de jeugdige, vaststellen van de ondersteuningsbehoefte, om vervolgens daaruit doelen vast te stellen. Zodra de doelen helder zijn worden activiteiten gepland om aan de doelen te werken, en conform planning uitgevoerd. 

Het principe ‘’geïntegreerd plan” is gericht op het bieden van zorg en ondersteuning doormiddel van een gecoördineerd zorgplan. Dit houdt in dat er één overkoepelend plan wordt ontwikkeld voor alle betrokken zorgverleners en dienstverlenende instanties, met als doel de zorg af te stemmen op de specifieke behoeften en doelen van de zorgvrager. Of er nu dagbesteding, behandeling, ambulante begeleiding, schoolloopbaanondersteuning, of gezinsondersteuning nodig is, we creëren het integrale zorgaanbod.

Kwalificaties

Specialistische begeleiders dienen SKJ-geregistreerd te zijn om met jeugdigen te werken. Gezien de complexiteit van de doelgroep is aanzienlijke kennis- en ervaring vereist om een goede match tussen jeugdige en professional te realiseren. 

Speerpunten

Effectieve samenwerking tussen Zorg en Daad en instanties met name binnen DeCode-Rotterdam is van essentieel belang voor het optimaliseren van de ondersteuning van cliënten. Door wekelijkse tot maandelijkse terugkoppeling van de voortgang van de ondersteuning wordt een gestructureerd overzicht verkregen. Tijdig schakelen binnen een casus met betrokken instanties is cruciaal, met name bij het afbouwen en afschalen van zorg. Dit niet alleen om de zorg effectief in te zetten, maar ook om waar mogelijk kostenbesparend te opereren. Een helder ondersteuningsplan, met expliciete goedkeuring van de cliënt en eventueel ouders (in het geval van minderjarigen), speelt hierbij een centrale rol. Dit plan biedt niet alleen richtlijnen voor de maatwerkers, maar geeft ook betrokken instanties inzicht in de te volgen koers. De transparantie die ontstaat door deze gestructureerde aanpak bevordert niet alleen de kwaliteit van de zorg maar draagt ook bij aan een doeltreffende afstemming tussen alle partijen, met als uiteindelijk doel het leveren van optimale en kosteneffectieve ondersteuning aan de cliënten.