Zorg & Daad

Zorg en Daad

Menu

Zorg

Zorg & Daad

Visie

Bij Zorg en Daad streven we ernaar om individuen te inspireren en kracht te geven, zodat ze zelfvertrouwen- en autonomie ontwikkelen, hun potentie kunnen benutten en kunnen participeren in de maatschappij. Wij zijn ervan overtuigd dat het een moedige en krachtige daad is om aan jezelf te werken. Vanuit onze thuisbasis bij ‘DeCode-Rotterdam’, biedt Zorg en Daad een op maat gemaakt integraal aanbod (bestaande uit gezinsondersteuning, ambulante begeleiding, (dag)behandeling en dagbesteding) om jongeren te ondersteunen bij het versterken van hun innerlijke kracht.

Missie

Onze missie bij Zorg en Daad is om individuen te ondersteunen- en stimuleren in cognitieve- en emotionele zelfregulatie, het ontwikkelen van competenties, het vormgeven van hun identiteit en het nemen van de regie over hun eigen leven. We streven ernaar een positieve bijdrage te leveren aan het vormen van zelfbewuste en zelfsturende individuen, zodat ze maximaal kunnen participeren in de samenleving, gebruikmakend van hun potentieel. Door onze jarenlange ervaring binnen de zorgsector zijn we getuige geweest van onvoldoende zorg door lange wachtlijsten. Nog steeds wachten veel individuen op de juiste hulpverlening, waardoor de ontwikkeling stagneert. Om een verdere stagnatie in de ontwikkeling van zorgvragers te voorkomen verlenen wij zorg middels een integraal aanbod waarbij een individu alle facetten van zorg kan krijgen: hierbij zijn we in staat om maatwerk te leveren. Er worden zorgverleners ingezet die de juiste expertise en ervaring hebben om aan de ondersteuningsbehoefte te voldoen.

Doelgroep

Zorg en Daad richt zich zowel op de jeugdzorg als op de volwassenenzorg. Ons zorgaanbod is van kracht binnen het niet-vrijwillige (forensische doelgroep)- en het vrijwillige kader in de zorg. De forensische doelgroep, bestaande uit individuen die in aanraking zijn gekomen met justitie omvat jongeren/volwassenen die recentelijk geschorst zijn na preventieve hechtenis, zij die zich in een verloffase bevinden na een (langdurige) detentiestraf of PIJ-maatregel/Tbs-maatregel, evenals jongeren/volwassenen die na detentie geen zinvolle dagbesteding hebben of behoefte hebben aan begeleiding/behandeling. We begrijpen dat deze doelgroep aanzienlijke uitdagingen ondervindt op de arbeidsmarkt en streven ernaar om hen te ondersteunen bij het ontwikkelen of verfijnen van basisvaardigheden en het aanpakken van praktische zaken binnen verschillende essentiële levensgebieden.
Daarnaast hebben we de doelgroep met een ‘vrijwillige’ achtergrond. Ondanks mogelijke verschillen in opstandigheid, identiteitsontwikkeling en psychiatrische problematiek, deelt deze doelgroep onderliggende behoeften met de forensische doelgroep zoals streven naar persoonlijke groei, verbondenheid, autonomie en het opbouwen van een positief zelfbeeld als onderdeel van een kwalitatief leven. Ons zorgaanbod is gericht op de individuele behoeften van elke cliënt, waarbij we streven naar een pro-sociale ontwikkeling en de mogelijkheid voor de jeugdige/volwassene om zijn plaats in de maatschappij te vinden, aangepast aan zijn capaciteiten.

Werkwijze

Het principe ‘’geïntegreerd plan” is gericht op het bieden van zorg en ondersteuning doormiddel van een gecoördineerd zorgplan. Dit houdt in dat er één overkoepelend plan wordt ontwikkeld voor alle betrokken zorgverleners en dienstverlenende instanties, met als doel de zorg af te stemmen op de specifieke behoeften en doelen van de zorgvrager. Of er nu dagbesteding, behandeling, ambulante begeleiding, schoolloopbaanondersteuning, of gezinsondersteuning nodig is, we creëren het integrale zorgaanbod

Kwalificaties

Specialistische begeleiders dienen SKJ-geregistreerd te zijn om met jeugdigen te werken. Gezien de complexiteit van de doelgroep is aanzienlijke kennis- en ervaring vereist om een goede match tussen jeugdige en professional te realiseren.

Aanmeld procedure

 1.  Contact opnemen: Je kunt op twee manieren bij Zorg en Daad terechtkomen. Neem zelfstandig contact op met ons aanmeldteam via info@zorgendaad.nl of laat een verwijzer jouw aanvraag bij ons indienen.
 2. Aanmelding: De cliënt ontvangt een aanmeldformulier dat ingevuld teruggestuurd wordt naar het aanmeldteam van Zorg en Daad. Dit wordt vervolgens opgepakt door de casusregisseur.
 3. Intake: Op locatie verzorgt de casusregisseur de intake. Samen nemen we het aanmeldformulier door, inventariseren we behoeftes en stellen we concrete doelen vast.
 4. Zorg starten: Binnen één week wordt er een ambulante maatwerker aan jou gekoppeld. Deze zal, aan de hand van het opgestelde perspectiefplan, gericht met jou aan de slag gaan.
 5. Evalueren: Elke 3 maanden wordt de zorg op locatie geëvalueerd met alle betrokkenen. Indien nodig gebeurt dit eerder en/of vaker. We bekijken of de zorg nog passend is en of er eventuele wijzigingen moeten worden aangebracht.
 6. Beëindigen/verlengen: Na 12 maanden wordt de zorg beëindigd, maar de cliënt wordt niet meteen losgelaten. Zorg en Daad biedt ook nazorg. Indien nodig kan de hulpverlening na 12 maanden worden verlengd.

Samenwerking

Zowel Zorg en Daad als DeCode-Helpt streven naar het creëren van een omgeving waar jeugdigen met psychosociale noden zich optimaal kunnen ontwikkelen, met als doel zelfredzaamheid te bevorderen, mentale- en fysieke gezondheid te versterken, en maatschappelijke participatie te realiseren.

Kernwaarden

 1. Clientgericht: De belangen en het welzijn de jeugdigen staan centraal in alles wat de organisatie doet.
 2. Kwaliteit: Streven naar hoogwaardige zorg en dienstverlening om de beste resultaten voor jeugdigen te bereiken.
 3. Veiligheid: Zorgen voor een veilige omgeving, zowel fysiek als emotioneel, waarin jeugdigen kunnen groeien en zich ontwikkelen.
 4. Samenwerking: Werken samen met gezinnen, andere zorgverleners, scholen en gemeenschappen om holistische ondersteuning te bieden.
 5. Respect: Het tonen van respect voor de culturele diversiteit, waarden en overtuigingen van de jeugdigen.
 6. Empowerment: Het ondersteunen van jeugdigen om zelfredzaam te worden en controle over hun eigen leven te krijgen.
 7. Integriteit: Handelen met eerlijkheid en ethiek in alle interacties en besluitvorming.
 8. Continu leren en verbeteren: Bereid zijn om voortdurend te leren en de zorgdiensten te verbeteren op basis van feedback en evaluatie.
 9. Toegankelijkheid: Streven naar toegankelijke zorgdiensten voor alle jeugdigen, ongeacht de hulpvraag.
 10. Innovatie: Het zoeken naar nieuwe benaderingen en methoden om de jeugdzorg te verbeteren en betere resultaten te bereiken.
 11. Intercultureel: het vermogen om effectief te communiceren en samen te werken met mensen uit verschillende culturen.

Speerpunten

Effectieve samenwerking tussen Zorg en Daad en instanties met name binnen DeCode-Rotterdam is van essentieel belang voor het optimaliseren van de ondersteuning van cliënten. Door wekelijkse tot maandelijkse terugkoppeling van de voortgang van de ondersteuning wordt een gestructureerd overzicht verkregen. Tijdig schakelen binnen een casus met betrokken instanties is cruciaal, met name bij het afbouwen en afschalen van zorg. Dit niet alleen om de zorg effectief in te zetten, maar ook om waar mogelijk kostenbesparend te opereren. Een helder ondersteuningsplan, met expliciete goedkeuring van de cliënt en eventueel ouders (in het geval van minderjarigen), speelt hierbij een centrale rol. Dit plan biedt niet alleen richtlijnen voor de maatwerkers, maar geeft ook betrokken instanties inzicht in de te volgen koers. De transparantie die ontstaat door deze gestructureerde aanpak bevordert niet alleen de kwaliteit van de zorg maar draagt ook bij aan een doeltreffende afstemming tussen alle partijen, met als uiteindelijk doel het leveren van optimale en kosteneffectieve ondersteuning aan de cliënten. 

Klachten procedure

Als cliënt van een zorgaanbieder die is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg, heeft u het recht om een klacht in te dienen volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Deze regeling waarborgt een laagdrempelige afhandeling van klachten en bevordert openheid binnen de zorg.

Stappen bij het indienen van een klacht:

 1. Bespreek uw onvrede eerst met de zorgaanbieder.
 2. Indien geen oplossing wordt bereikt, kunnen zowel u als de zorgaanbieder contact opnemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl of het klachtenformulier op www.klachtenportaalzorg.nl invullen.

Spelregels bij onvrede of een klacht:

 • Informeer eerst de zorgaanbieder over uw onvrede.
 • Zowel de zorgaanbieder als de cliënt kunnen ondersteuning vragen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg.
 • De formele termijn van de klachtenprocedure begint wanneer de klachtenfunctionaris de klacht namens de cliënt kenbaar maakt aan de zorgaanbieder.
 • De zorgaanbieder heeft zes weken om tot een oplossing te komen. Deze termijn kan eenmaal met 4 weken worden verlengd, mits beide partijen hiermee instemmen.
 • Na 6 weken geeft de zorgaanbieder een onderbouwd oordeel over de klacht, inclusief genomen beslissingen en eventuele maatregelen.
 • Indien niet tevreden, kan de klacht worden voorgelegd als geschil aan de onafhankelijke Geschillencommissie KPZ, waarbij griffiekosten van €125,- gelden.

Geschillencommissie KPZ:

 • De geschillencommissie bepaalt de procedure en past hoor en wederhoor toe.
 • Ingediende stukken en het oordeel van de zorgaanbieder wegen mee voor de bindende uitspraak.
 • Klachtenreglement van Klachtenportaal Zorg B.V. en geschillenreglement van de Stichting Geschilleninstantie KPZ bevatten voorwaarden en regels. Privacy van cliënt en zorgaanbieder wordt te allen tijde gewaarborgd.

AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is inderdaad van groot belang binnen de sector van Zorg en Daad, waar het verwerken van persoonsgegevens een essentieel onderdeel is van de dienstverlening. Hier zijn de genoemde punten toegespitst op de specifieke context van Zorg en Daad:

 1. Toestemming:
  In de zorgcontext is het verkrijgen van expliciete toestemming van cliënten of hun wettelijke vertegenwoordigers van cruciaal belang. Het proces van toestemmingsverlening moet zorgvuldig, begrijpelijk en goed gedocumenteerd zijn.
 2. Doelbinding:
  Persoonsgegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor het specifieke doel waarvoor toestemming is verkregen. Bij Zorg en Daad betekent dit dat gegevens alleen mogen worden verwerkt in het kader van het bieden van passende zorg en ondersteuning aan de cliënten.
 3. Dataminimalisatie:
  Zorgorganisaties dienen zich te beperken tot het verzamelen van alleen die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het verlenen van zorg. Het minimaliseren van de hoeveelheid en het type informatie is van groot belang.
 4. Transparantie:
  Transparantie is essentieel in de zorgsector. Cliënten moeten op de hoogte worden gesteld van welke gegevens worden verzameld, hoe deze worden verwerkt en met welk doel, om het vertrouwen in het zorgproces te waarborgen.
 5. Rechten van betrokkenen:
  Cliënten hebben specifieke rechten, zoals het recht op inzage, correctie en verwijdering van hun persoonsgegevens. Zorgorganisaties moeten procedures hebben om snel en effectief op dergelijke verzoeken te reageren.
 6. Datalekken:
  In het geval van datalekken moeten zorgorganisaties onmiddellijk handelen en deze melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en mogelijk ook aan de betrokkenen, als het risico bestaat dat hun rechten en vrijheden worden aangetast.
 7. Privacy by Design en by Default:
  Bij het ontwerpen van systemen en processen moet privacy een integraal onderdeel zijn (Privacy by Design). Standaardinstellingen moeten standaard privacyvriendelijk zijn (Privacy by Default), om onbedoelde inbreuken op de privacy te voorkomen.
 8. Verwerkersovereenkomsten:
  Bij het inschakelen van externe partijen voor gegevensverwerking moeten zorgorganisaties ervoor zorgen dat er solide schriftelijke overeenkomsten zijn, waarin de verwerker wordt verplicht om dezelfde hoge standaarden voor gegevensbescherming te handhaven.
 9. Functionaris voor Gegevensbescherming (FG):
  Het aanstellen van een Functionaris voor Gegevensbescherming kan verplicht zijn in sommige gevallen. Deze persoon speelt een cruciale rol bij het toezicht houden op de naleving van de AVG binnen de organisatie, wat vooral belangrijk is gezien de gevoelige aard van gezondheidsgegevens.